ᖁᑎᖕᓂᕐᐹᖅ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᖅ ᐊᐅᓚᓯᓂᒧᕐᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᖓ ᓇᓗᓇᐃᓯᔪᖅ ᐊᑯᓂᐅᔪᕐᒨᖓᔪᕐᒥᒃ ᐸᕐᓇᐅᑎᒥᒃ ᐊᔪᕆᕐᓱᐃᔪᑎᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓚᓯᓂᕐᒧᑦ ᑐᕋᒐᖏᑦ ᓯᕐᒥᓕᒃ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᖕᒧᑦ. ᐸᕐᓇᐅᑎᒃ ᒪᓕᑎᐊᕐᑐᖅ ᓄᓇᕗᕐᒥ ᐊᖏᕈᑎᒥᒃᐃᓄᐃᑦ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᓂᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᕐᑖᕈᓐᓇᐅᑎᖏᓐᓄᓪᓗ ᐊᖏᕈᑎᖓᓂᑦ ᐊᐅᔪᐃᑐᕐᒧᑦ, ᖁᑎᖕᓂᕐᐹᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᕐᒥᓕᒃ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᖕᓄᑦ, ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᓕᕆᔨᑯᑦ ᐱᔭᒃᓴᖃᕐᐳᑦ ᓴᐳᑎᔭᐅᓯᒪᖁᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᕿᑎᓯᓗᑎᒃ ᑲᓇᑕᓕᒫᕐᒧᑦ ᐱᒪᕆᐅᔪᕐᓂᒃ ᐃᔭᒐᒃᓴᐅᔪᓂᒃ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᓱᓂᕐᓯᒪᖏᓂᖓᓂᒃ ᓄᓇᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖁᑎᕕᓂᖏᑕ ᐸᐸᑕᐅᓂᖏᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᓯᐊᒪᒃᑎᓯᓗᑎᒃ ᑭᑯᑐᐃᓇᐃᑦ ᑐᑭᓯᐅᒪᔭᖏᓂᒃ, ᖁᔭᓕᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᖁᕕᐊᒋᓗᒋᑦ ᐊᕙᑎᖓᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖃᐅᒪᔭᒃᓴᑦᓯᐊᖑᓗᓂ ᐅᓪᓗᒥᒧᑦ ᑭᖑᕚᑎᓐᓄᓗ.

2018ᒥ ᖃᓄᐃᓕᖓᓕᒪᖔᑦ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᓕᕆᔨᑯᑦ ᐊᕋᒍᑕᒫᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓕᒪᖔ ᐅᓂᑳᖓ ᐊᑐᓕᕐᑎᑕᐅᓂᖓᓂᒃ ᐊᐅᓚᓯᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᒃ ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᔭᑎᓄᑦ, ᐊᑐᕐᑎᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑭᑯᓕᒫᓄᑦ.

ᐊᐅᓚᓯᔨᐅᑲᐃᓇᕐᑐᖅ ᔨᓂᕗ ᓗᒃᑳᓯᒃ ᑐᑭᓯᓇᕐᓯᑎᓯᔪᖅ ᐃᑕᕐᓂᓴᕐᓂᒃ ᕿᒥᕈᑎᓪᓗᒋᑦ ᑎᓕᐅᕈᑦ ᑕᓯᕐᒥ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᓕᕆᔨᑯᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒋ− ᓂᖏᑕ ᐊᐅᓚᓯᔨᖓᓂᒃ ᑲᑎ ᕼᐋᓐᓴᓐᒥᒃ ᐊᐅᓚᓯᔨᖏᓂᒃ ᑲᑎᒪᔩᑦ

ᐃᓗᓕᖏᑦ


ᓯᕗᓕᕐᐸᐅᔭᐅᔭᕆᐊᓕᒃ 1: ᐊᐅᓚᑕᐅᓗᓂ ᐊᑐᕐᑕᐅᓂᖓ ᖁᑎᓂᕐ/ᐸᖅ ᓴᐳᑎᔭᐅᓯᒪᔪᓇᖁᓗᒍ ᐊᒻᒪᓗ ᐸᕿᔭᐅᑎᐊᕐᓗᓂ ᐊᕙᑎᖓᑕ ᖃᓄᐃᖏᓂᖓ, ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖁᑎᕕᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᓂᓂᕐᒥᒃ ᐊᑐᕐᑕᐅᑎᐊᕈᓇᖁᓗᒍ.

ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓯᒪᓕᕐᒪᖔᑕ/ᐱᓪᓗᐊᑕᐃᑦ
 • ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖁᑎᕕᓂᖏᑕ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐅᖃᐅᔨᔨ ᐱᐅᓯᑎᓯᕚᓕᓚᐅᕐᑐᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖁᑎᕕᓂᖏᑕ ᐅᐊᓯᔭᐅᓂᖓᑕ ᒪᓕᒃᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕈᑎᖏᓂᒃ ᐃᒪᒃᓯᒪᔪᖅ ᑰᖕᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑎᓕᐅᕈᑎᖅ ᑕᓯᕐᒥᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖁᑎᕕᓂᖏᑦ.
 • ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᓕᕆᔨᑯᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᑎᖏᑦ ᐱᔭᕇᕐᓯᓚᐅᕐᑐᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᒪᓂᕐᓂᕕᓂᐊᓂᒃ ᖃᓄᐃᓕᖓᓕᒪᖔᑕ ᐃᒡᓗᖃᕕᕕᓂᕐᒥᑐᑦ ᐃᒡᓗᐃᑦ ᔪᓚᐃᑯᑎᓪᓗᒍ. ᖃᐅᔨᔭᐅᔪᑦ ᐊᑐᕐᑕᐅᓛᕐᑐᑦ ᐊᕿᓱᐃᔪᑕᐅᓗᑎᒃ ᕿᓚᒥᐅᔪᕐᒧᑦ ᐊᑯᓂᐅᔪᕐᒨᖓᔪᓄᓪᓗ ᓱᕋᒃᑕᐃᓕᓂᖏᓄᑦ ᐊᑐᕐᑕᐅᔪᒃᓴᑦ.
 • ᐃᒡᓗᖃᕕᕕᓂᐅᑉ ᐊᔨᓕᐅᕈᑎᑯᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᐱᐅᓯᑎᑕᐅᑲᓂᓚᕐᑐᑦ.

ᓯᕗᓕᕐᐸᐅᔭᐅᖁᔭᐅᔪᖅ 2: ᑐᑭᓯᓇᕐᓯᑎᓪᓗᒍ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᑭᓯᔭᐅᓗᓂ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᐅᑉ ᐊᕙᑎᖓ ᖃᓄᐃᑐᖕᒪᖔᑦ ᑭᒃᓕᓯᓂᐊᕐᓂᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᖏᑎᒍᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᓂᑳᕐᑎᒍᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᒪᓂᖏᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑯᓂᐅᔪᕐᒥ ᑕᐅᕙᒃᓱᒥᖓ ᓄᓇᖓᓂᒃ ᐊᒃᑐᐊᓂᓖᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓴᕆᐅᒪᔭᐅᓕᕐᓗᓂ ᑐᓴᕈᑎᑎᒍᑦ ᑭᖑᕚᕆᔭᐅᔪᑦ ᐅᓂᑳᖏᑎᒍᑦ.

ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓯᒪᓕᕐᒪᖔᑕ/ᐱᓪᓗᐊᑕᐃᑦ
 • ᑲᔪᓯᔪᑐᖃᐃᑦ ᐅᐊᓯᓂᐅᔪᖅ ᑕᕆᐅᖑᖏᑐᕐᓂᒃ ᐃᒪᖏᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᕙᑎᐅᑉ ᖃᓄᐃᑐᓂᖓ ᑲᔪᓯᓗᓂ 2018ᒥ. ᐅᐸᓗᖓᐃᔭᕐᑕᐅᓗᓂ ᓴᓇᔭᐅᑐᐃᓇᕆᐊᓕᒃ ᑰᖕᒧᑦ ᓯᒥᓕᐊᖑᓂᖓ ᑕᐃᑯᕆ ᓯᒃᔭᕆᒃᑑᑉ ᐃᒪᖃᕐᕕᓴᖓ, ᐃᕙᕕᐅᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᑲᔪᓯᓚᐅᑐᖅ ᑕᐅᕙᓂᕐᐸᓯ ᖃᓂᒌᔭᖓ ᐃᒪᖃᕐᕕᒃᓴᐅᑉ ᑐᖓᕕᐅᓂᐊᕐᑐᕐᒥᒃ ᐊᑐᕐᑕᐅᖃᑕᕐᓂᐊᕐᑐᕐᒥ ᓱᓂᕐᑕᐅᓗᐊᖁᓇᒍ ᐊᑑᑎᐅᓂᐊᕐᑐᓄᑦ.
 • ᖁᑎᖕᓂᕐᐹᖅ ᑲᑐᔨᖃᑎᒌᑦ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᐅᑉ ᐊᐅᓚᓯᔨᖏᑕ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᑦ ᕿᒥᕈᓚᐅᕐᑐᑦ ᐅᖃᐅᔨᓪᓗᑎᒃᓗ ᐱᔪᑎᓕᖕᓂᒃ ᑭᒃᓕᓯᓂᐊᕐᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᐊᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᔪᓇᐅᑎᓄᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᓂᒃ. ᕿᓖᑦ ᐱᔪᓇᐅᑏᑦ ᐊᑐᕐᑕᐅᓚᐅᕐᑐᑦ 2018ᒥ.
 • ᖃᐅᔨᕐᑕᐅᓂᖓ ᐊᓯᔨᕐᑑᑉ ᐃᔪᓂᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᑎᒋ ᐊᖏᑎᒋᖕᒪᖔᑦ ᐸᐅᒪᓐ ᓯᕐᒥᖓ ᐱᔭᕇᕐᑕᐅᓚᐅᑐᖅ ᓯᓚᑐᕐᓴᕐᕕᓗᐊᑯᖏᓂᖔᑐᑦ ᐋᑐᕚᒥ ᓯᕐᒥᓕᕆᔨᓂᑦ. ᖃᐅᔨᔭᐅᔪᑦ ᑕᑯᑎᓯᔪᖅ ᒪᐃ ᑰᖓᓄᑦ ᑰᒍᓂᕐᑐᖅ − ᑕᐃᑯᕆ ᓯᒃᔭᕆᑑᑉ ᐃᒪᖃᕐᕕᖓ. ᑕᒪᓇ ᑐᓴᕈᑎ ᐅᖃᐅᓯᐅᓚᐅᑐᖅ ᐊᐅᓱᐃᑐᕐᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᕋᓴᓗᐸᐃᒥ ᐅᖃᐅᓯᖃᕐᑎᓪᓗᒋᑦ ᓱᓂᕐᑕᐅᓂᖏᑦ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᖕᒥ ᓯᓚᒥᒃ ᐊᓯᔨᕐᓂᓕᕆᑎᓪᓗᒋᑦ.

ᓯᕗᓕᕐᐸᐅᔭᐅᖁᔭᐅᔪᖅ 3: ᑐᑭᓯᓇᕐᓯᑎᓪᓗᒍ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᑭᓯᔭᐅᓗᓂ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᐅᑉ ᐊᕙᑎᖓ ᖃᓄᐃᑐᖕᒪᖔᑦ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᑯᑦ ᐊᐅᓚᓯᔨᖏᑕ ᐊᕿᓯᒪᔭᖏᑎᒍᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂᒃ, ᓄᓇᓕᖏᓂ ᓴᓗᒪᕐᓴᐃᓂᖅ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᖓ ᖃᓄᐃᑐᓂᕆᓚᐅᕐᑕᖓᓄᑦ ᐅᑎᕐᑎᑕᐅᓇᓱᓂᖓᑎᒍᑦ.

ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓯᒪᓕᕐᒪᖔᑕ/ᐱᓪᓗᐊᑕᐃᑦ
 • ᐅᕐᓱᐊᓗᖃᐅᑎᑯᕕᒋᔭᐅᔪᑦ ᐊᕿᑕᐅᓯᒪᓂᖏᑦ ᑕᒪᐃᓄᑦ ᐅᕐᓱᐊᓗᖃᐅᑎᐅᔪᓄᑦ ᑕᒪᐃᓂ ᑕᖕᒫᕐᕕᖕᓂ ᐱᐅᓯᑎᑕᐅᒋᐊᑲᓂᕐᓯᒪᓕᕐᑐᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᔭᐅᓗᑎᒃ ᐅᓇᑕᕐᑐᒃᓴᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑭᒃᓕᓯᓂᐊᕐᑐᓕᕆᔨᑯᑦ ᐊᕿᓯᖃᓯᐅᑎᓪᓗᑎᒃ ᐃᓱᓕᑕᕐᕕᖃᕆᐊᖃᓕᕐᑐᑦ ᐅᕐᓱᕈᔪᐃᑦ ᐅᕐᓱᐊᓗᖃᐅᑎᑯᕕᖕᒥᑐᓇᕐᑐᑦ ᑯᕕᔪᖃᑳᓚᒃᐸᑦ ᓴᓗᒪᕐᓴᕐᑕᐅᔭᕆᐊᖃᓂᖏᓂᒃ ᐊᕿᒃᓯᓪᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᔅᓴᒋᑯᑎᐅᑉ ᐃᓪᓗᐊᓂᑕᕆᐊᓖᑦ ᐅᕐᓱᐊᓗᕈᔪᐃᑦ.
 • ᐱᔭᕆᕐᓯᓚᐅᕐᑐᑦ ᐊᕋᒍᓄᑦ ᑕᓪᓕᒪᓅᖓᔪᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᓯᒪᔪᕐᒥᒃ ᓇᐃᓴᐃᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓂᒃ ᐃᒡᓗᖃᕕᕕᓂᕐᒥᑐᕐᓂᒃ, ᐃᓪᓚᐅᓗᓂ ᓄᓇᖑᐊᓅᖃᕐᖢᒍ ᓄᓇ ᐃᒻᒪᐅᓪᓗ ᑭᒃᓕᖓ ᖃᓄᐃᓕᖓᕐᒪᖔᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᑯᑦ ᑕᐃᔭᐅᔪᕐᒥᒃ ᓄᓇᕐᔪᐊᒥ ᖃᓄᐃᓕᖓᒪᖔᑦ ᓄᓇᖓᓂᒃ ᑕᐃᔭᐅᔪᖅᒨᖃᕐᖢᒋᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᔪᒃᓴᓂᒃᓗ ᐃᓪᓗᑎᒃ ᑕᕆᐅᕐᒥᑦ ᒪᓂᕋᕐᒥᓪᓗ ᐊᒻᒪᓗ ᕿᒥᕈᓗᒍ ᖃᓄᐃᓕᖓᓕᒪᖔᑦ, ᓇᓗᓇᐃᕐᑕᐅᓯᒪᖕᒪᑦ ᐃᒡᓗᖃᕕᕕᓂᐅᑉ ᖃᓄᐃᑐᓂᖓᓄᑦ ᐅᑎᕐᑎᑕᐅᓇᓱᖕᓂᒃᓴᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᓗᕆᐊᓇᕐᑐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᐅᑉ ᐸᕐᓇᐅᑎᖓᓂ.
 • ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᓕᕆᔨᑯᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᑎᖏᑦ ᐱᓇᓱᐊᖃᑎᖃᑎᐊᖃᑕᕐᑐᑦ ᐅᓇᑕᕐᑐᒃᓴᑯᓂᒃ ᑲᔪᓯᑎᓯᓚᐅᕐᒪᑕ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᓂᖓᓂᒃ ᕿᒪᒃᑕᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᓄᓇᓂᒃ (ᐃᒪᖃ ᐅᓇᑕᕐᑐᒃᓴᓂᑦ ᓯᕗᓕᕐᒥ, ᐱᓗᐊᕐᑐᕐᒥ ᐅᕐᓱᐊᓗᖃᐅᑎᖃᕕᕕᓂᖏᑦ, ᐅᓗᕆᐊᓇᕈᓇᕐᑐᑦ ᐊᕙᑎᒧᑦ. ᐅᓇᑕᕐᑐᒃᓴᓄᑦ ᐱᖁᑎᐅᔪᑦ ᐲᔭᕐᑕᐅᓚᐅᕐᑐᑦ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᖕᒥᑦ ᒪᓇ ᐅᓇᑕᕐᑐᒃᓴᑯᑦ ᐅᕐᓱᐊᓗᖃᕐᕕᒋᔭᖓᓐᓄᑦ ᑕᐃᑯᕆ ᓯᒃᔭᕆᑐᕐᒥ ᒪᓇ ᒪᓕᒃᑕᐅᓕᕐᑐᓄᑦ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᒃᓴᖁᑎᖏᓄᑦ. ᑐᐊᐸᖓᑕ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᓂᒃᓴᖏᓄᑦ ᒪᓂᕋᕐᒥᑦ ᐱᔪᖃᓚᐅᕐᑐᖅ ᐊᑕᐅᓯᐅᖏᑐᕐᒥᑦ ᓄᓇᒥᑦ, ᐃᓪᓚᐅᓗᓂ ᓯᕐᓗᐊᕐᒥ ᖃᑕᐅᔭᖃᑕᐅᑎᒥᑦ ᑕᓰᐊᓗᖕᒥᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᑲᓂᖁᓗᒍ ᓱᕈᓇᕐᑐᕐᑕᖃᒪᖔᑦ.

ᓯᕗᓕᕐᐸᐅᔭᐅᖁᔭᐅᔪᖅ 4: ᓇᓗᓇᐃᕐᑕᐅᓗᑎᒃ ᖃᓄᐅᓕᖓᓕᕐᒪᖔᑕ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᕐᒪᕕᓂᖃᕐᕕᖏᑦ ᑐᐱᖃᕕᕕᓂᖏᓪᓗ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑕᕐᓂᓴᐃᑦ ᐱᖁᑎᒋᔭᐅᔪᕕᓃᑦ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᖕᒥ ᐅᐊᓯᔭᐅᓂᑯᑦ ᑕᑯᐊ ᑕᐃᒪᐃᑐᕐᑕᖃᐅᕐᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᑐᐃᓇᐅᖏᑐᑦ ᓄᓇᐃᑦ.

ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓯᒪᓕᕐᒪᖔᑕ/ᐱᓪᓗᐊᑕᐃᑦ
 • ᐊᔨᓕᐅᕈᑎᑯᑦ ᐊᐅᓯᓂᕐᒧᑦ ᐱᔭᒃᓴᐃᑦ ᐃᒡᓗᖃᕕᕕᓂᕐᒥ, ᑎᓕᐅᕈᑎᐅᑉ ᑕᓯᖓᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒪᒃᓯᒪᔪᖅ ᑰᖕᒥ ᖃᕐᒪᖃᕕᕕᓃᑦ ᓄᑕᐅᓕᕐᑕᐅᓚᐅᑐᑦ ᐅᐊᓯᔭᐅᓂᕐᒧᖓᔪᑦ 2019ᒥ.
 • ᑐᖓᕕᐅᔪᑦ ᑎᑎᕋᕐᓯᒪᔪᖁᑎᒋᔭᐅᔪᑦ ᐱᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐱᖓᓱᐃᓂᑦ ᐱᐊᕆᐅᑉ ᐃᒡᓗᖁᑎᕕᓂᖏᑦ ᐃᒡᓗᖃᕕᕕᓂᕐᒥ ᐊᕿᓱᕐᑕᐅᖁᓗᒋᑦ ᐅᐊᓯᓂᕐᒧᑦ ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᔭᒃᓴᕆᔭᐅᔪᑦ ᑕᒪᐃᓄᑦ ᐊᑐᓂ ᐃᒡᓗᓄᑦ.
 • ᐱᔭᕇᕐᑕᐅᔪᑦ ᐊᕋᒍᓕᒪᕐᒧᖓᔪᖅ ᑎᓲᕐᐸᓕᐊᔫᑉ ᐅᐊᓯᔭᐅᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᕋᒍᓄᑦ ᑕᓕᒪᓄᖓᔪᑦ ᓱᕈᕐᓯᒪᔪᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᔪᒃᓴᓂᒃ ᐃᒡᓗᖃᕕᕕᓂᕐᒥᑦ.
 • ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᐅᑉ ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᑎᖏᑦ ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᓚᐅᕐᑐᑦ “ᐅᒥᒪᐃᑦ ᐊᑭᓇᖓᓂ” ᐅᓗᕆᐊᓇᑐᐃᓇᕆᐊᓕᖕᒥᒃ. ᑲᑐᔨᖃᑎᒌᑦ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᐅᑉ ᐊᐅᓚᓯᔨᖏᑕ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᑦ ᑕᐅᕗᖓᓚᐅᕐᑐᑦ ᓄᓇᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓱᒪᒋᔭᕐᒥᓂ ᐅᖃᐅᓯᖃᓚᐅᕐᑐᑦ ᐱᔪᑎᒋᔭᖓᓄᑦ. ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᓂᖓ ᓄᓇᖓᑕ ᐱᔭᕇᕐᑕᐅᓚᐅᕐᑐᖅ.

ᓯᕗᓕᕐᐸᐅᔭᐅᖁᔭᐅᔪᖅ 5: ᑐᓴᐅᒪᑎᓯᔪᑕᐅᓗᑎᒃ ᖃᐅᔨᔭᐅᔪᑦ ᒪᓇ ᑲᔪᓯᔪᑦ ᑭᒃᓕᓯᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᐊᓯᓂᕐᒧᑦ ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᔪᑦ, ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᔪᑦ ᐊᕙᑎᐅᑉ ᐊᓯᔨᕐᐸᓕᐊᓂᖓᓂᒃ, ᖁᑎᖕᓂᕐᐹᖅ ᐊᖑᒪᑎᓂᐊᕐᒪᑦ ᑲᓇᑕᒥᐅᓕᒫᓂᒃ.

ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓯᒪᓕᕐᒪᖔᑕ/ᐱᓪᓗᐊᑕᐃᑦ
 • ᒥᖑᓯᕐᕕᖕᒥ ᑭᒃᓕᓯᓂᐊᕐᖃᑕᕐᑐᑦ ᑐᔪᐃᖃᑕᕐᑐᑦ ᐊᕋᒍᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᕕᓂᖏᑕ ᐅᓂᑳᖏᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓴᕈᑎᓂᒃ ᓴᕿᑎᔪᓇᕐᓯᖃᑕᕐᑕᖏᓂᒃ ᐅᖃᓕᒪᒐᒃᓴᖑᕐᑎᓯᓗᑎᒃ ᒥᖑᐃᕐᓯᕕᓕᕆᔨᑯᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑐᔨᖃᑎᒌᑦ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᐅᑉ ᐊᐅᓚᓯᔨᖏᑕ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᓄᑦ: ᒪᓕᒋᐊᖃᕐᑕᖓᑦ ᑭᒃᓕᓯᓂᐊᕐᓂᒧᑦ ᐱᔪᓇᐅᑎᖓᓂᑦ ᑕᐃᑯᐊ ᖃᐅᔨᔭᖏᑕ ᐅᓂᑳᖏᑦ ᑐᓂᔭᕆᐊᖃᕐᒥᔭᖏᑦ ᕼᐊᒪᓚᑯᓄᑦ.
 • ᖁᑎᖕᓂᕐᐹᖅ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᐅᑉ ᐃᑭᐊᕐᓯᕕᖓ ᓄᑕᐅᓕᕐᑕᐅᓚᐅᕐᑐᖅ ᐃᓪᓚᐅᓗᓂ “ᓄᖑᑕᐃᓕᑎᓯᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᑭᒃᓕᓯᓂᐊᕐᓂᕐᒧᖓᔪᑦ ᖃᓄᐃᓗᐊᑕᕈᑏᑦ ᐅᓂᑳᕐᓯᒪᔪᑦ, ᑐᑭᓯᓇᕐᑐᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᒃ ᐊᑐᖢᑎᒃ, ᑲᔪᓯᓂᖓ ᐊᕙᑎᐅᑉ ᖃᓄᐃᖏᓯᐊᕐᓂᖓᑕ ᐅᐊᓯᔭᐅᓂᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᓚᑖᓂ ᑭᒃᓕᓯᓂᐊᕐᑐᑦ ᐱᓕᕆᐊᖅ, ᖃᓄᐃᓕᐅᖢᑎᒃ ᐱᓕᕆᖃᑕᕐᒪᖔᑕ ᖃᐅᔨᔭᖏᓂᒃᓗ, ᑕᒪᓇ ᓄᑕᐅᓕᕐᑕᐅᖃᑕᕐᓂᐊᕐᑐᖅ ᓄᑕᐅᓕᕐᑕᐅᖃᑕᕆᐊᖃᕐᓂᖓ ᒪᓕᒃᓗᒍ.

ᓯᕗᓕᕐᐸᐅᔭᐅᖁᔭᐅᔪᖅ 6: ᐅᔨᕆᓕᑕᐅᖁᓗᒋᑦ, ᑐᑭᓯᔭᐅᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᕐᑐᕐᑕᐅᓗᓂ ᖁᑎᓂᕐᐹᖅ ᐊᓯᖏᓄᑦ ᑲᓇᑕᒥᐅᓄ, ᐳᓛᕐᑎᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᖕᒥᐅᖏᓄᑦ ᐊᐅᓱᐃᑑᑉ ᐊᒻᒪᓗ ᕋᓴᓗᐸᐃ ᑲᔪᖏᕐᓴᐃᓂᑯᑦ ᑭᖑᕚᕆᔭᐅᔪᑦ ᐅᓂᑳᕈᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ.

ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓯᒪᓕᕐᒪᖔᑕ/ᐱᓪᓗᐊᑕᐃᑦ
 • 2018ᒥ, ᓄᑖᖅ ᐳᓛᕐᑏᑦ ᑐᓴᕈᑎᖏᑕ ᑲᑎᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᑕᐅᓕᕐᓯᒪᔪᖅ ᐃᑭᐊᕐᓯᕕᒃ ᐊᑐᐃᓇᕈᓕᓚᐅᕐᑐᑦ ᐳᓛᕐᑎᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑭᒃᓕᓯᓂᐊᕐᑎᓄᑦ.
 • ᐅᖓᓯᒃᑐᕐᒧᑦ ᐱᓱᖕᓂᒧᑦ ᐊᖁᑎᒃ ᑕᐃᑯᕆ ᓯᒃᔭᕆᒃᑐᕐᒧᑦ ᐊᓯᔨᒐᒃᓴᐅᔪᖅ ᑎᑎᕋᕐᑕᐅᓚᐅᕐᑐᖅ 2018ᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᓂᕆᐅᒋᔭᐅᔪᖅ ᐊᑐᐃᓇᐅᓕᓛᕐᑐᖅ ᐊᑐᕐᑕᐅᔪᓇᕐᓯᓗᓂ 2020ᒥ ᐳᓛᕐᑎᓄᑦ ᒪᑐᐃᖔᓕᕐᐸᑦ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᒃ.
 • ᐃᒥᓂᕿᓗᓂ ᐱᓱᒃᕕᒃ ᕿᒥᕈᓯᓈᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖁᑎᕕᓂᖏᓂᒃ ᑎᓕᐅᕈᑎᒃ ᑕᓯᕐᒧᑦ ᑎᑎᕋᑕᐅᑲᓂᓕᓚᐅᕐᑐᖅ ᐊᓯᔨᒐᒃᓴᐅᔪᖅ 2018ᒥ. ᑲᑐᔨᖃᑎᒌᑦ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᐅᑉ ᐊᐅᓚᓯᔨᖏᑕ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᑦ ᕿᒥᕈᓚᐅᕐᑐᑦ ᓄᓇᖓᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓱᒪᖏᔭᕐᒥᓂ ᐅᖃᐅᓯᖃᓚᐅᕐᑐᑦ ᕿᒥᕈᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᕐᑕᐅᔪᒃᓴᑦ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᖕᒥᓂᖏᓂ ᑲᑎᖓᑎᓪᓗᒋᑦ 2018ᒥ.

ᓯᕗᓕᕐᐸᐅᔭᐅᖁᔭᐅᔪᖅ 7: ᐊᖏᒃᓕᕚᓕᖁᓗᒍ ᓄᓇᓕᒥᐅᑦ ᐳᓚᕋᕐᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐅᐸᑲᑕᒃᕕᐅᔪᓇᕐᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐳᓚᕋᕐᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔪᑕᐅᔪᓇᕐᑐᑦ ᐊᐅᔪᐃᑐᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᕋᓴᓗᐸᐃᒥ ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᓗᒋᓗ ᐊᓯᖏᑦ.

ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓯᒪᓕᕐᒪᖔᑕ/ᐱᓪᓗᐊᑕᐃᑦ
 • ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᓕᕆᔨᑯᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᑎᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᓛᕐᑎᑦ ᐊᑐᖃᑕᕐᑕᖏᑕ ᐊᐅᓚᓯᔨᖓ ᑐᑭᓯᓇᓱᓚᐅᕐᑐᖅ ᕼᐊᒪᓚᑯᑦ ᑎᑎᕋᕐᑎᒪᕆᖏᓂᒃ, ᐱᕙᓕᐊᔪᓕᕆᔨᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᒥᖔᕐᑐᓂᒃ ᐃᓄᖏᓂᒃ ᕋᓴᓗᐸᐃ ᐅᐸᓗᖓᐃᔭᕐᖢᑎᒃ ᑲᔪᓯᑎᓯᓛᕋᒥᒃ ᐃᓪᓕᓂᐊᕐᓂᕐᒥᒃ ᑲᔪᓯᑎᓯᓗᑎᒃ ᐊᕿᓱᐃᖁᓗᒋᑦ ᓄᓇᖓᓂ ᕿᒥᕈᑎᓯᓂᕐᒥᒃ ᐳᓚᕋᕐᑎᓄᑦ.
 • ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᒃ ᕿᓂᕐᑕᖅ ᓱᓪᓗᑯᓪᓗ ᓴᕿᑎᓯᖁᓗᒋᑦ ᐊᕿᑎᐊᕐᓯᒪᔪᐊᓗᖕᒥᒃ ᐳᓚᕋᕐᑏᑦ ᐊᑐᕈᓇᕐᑕᖏᓂᒃ ᐊᐅᓚᐅᔨᔨᖃᕐᓗᑎᒃ ᓇᕈᓇᒃᑎᓯᖃᑕᕐᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᖃᑕᕐᕕᖃᕐᓗᑎᒃ ᑕᒪᓇ ᐊᕙᒋᓗᒍ, ᓄᑕᐅᓕᕐᑕᐅᓚᐅᕐᑐᖅ ᐊᕋᒍᓄᑦ ᐱᖓᓱᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᕐᒥᒃ. ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᒃ ᐊᕿᒋᐊᕐᑕᐅᓚᐅᕐᑐᖅ ᐃᓚᐅᑎᑕᐅᓗᓂ ᑭᓱᓗᐊᑕᕐᓂᒃ ᑲᔪᓯᑎᓯᓂᐊᕐᓗᑎᒃ ᕿᓂᑕᓂ ᓱᓪᓗᑯᑦ ᐃᓚᐅᖁᓗᒋᑦ ᓄᓇᓕᖕᒥᐅᓂᒃ ᑐᖓᕕᓕᖕᓂᒃ ᐱᓕᕆᓗᑎᒃ ᓇᓗᓇᐃᑕᐅᓗᑎᒃ/ᐃᑲᔪᕐᑐᕐᑕᐅᓗᑎᒃ ᒥᖑᐃᕐᓯᕕᓕᕆᔨᑯᓄᑦ ᐊᖏᓕᕚᓕᖁᓗᒍ ᑭᓇᐅᔭᒃᓴᐅᑕᐅᔪᓇᕐᑐᑦ ᖃᓂᒋᔮᓂᑐᓄᑦ ᓄᓇᓖᖕᓄᑦ.

ᓯᕗᓕᕐᐸᐅᔭᐅᖁᔭᐅᔪᖅ 8: ᑲᔪᓯᓗᓂ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓ ᖁᑎᓂᕐᐹᖅ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᓗᑎᒃ.

ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓯᒪᓕᕐᒪᖔᑕ/ᐱᓪᓗᐊᑕᐃᑦ
 • ᑲᑐᔨᖃᑎᒌᑦ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᐅᑉ ᐊᐅᓚᓯᔨᖏᑕ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᑦ ᑲᑎᖓᓚᐅᕐᑐᑦ ᑮᓇᕐᒥᑦ ᑮᓇᕐᒧᑦ ᒪᕈᐊᕐᑎᖅᖢᑎᒃ: ᔪᓂᒥ ᖁᑎᖕᓂᕐᐹᖅ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᖕᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᕕᐱᕆᒥ ᕋᓴᓗᐸᐃᒥ. ᐱᖓᓱᐊᕐᑎᕐᖢᑎᒃ ᑲᑎᖓᓚᐅᕐᑐᑦ ᐅᖄᓚᐅᑎᑯᑦ 2018ᒥ. ᐅᓪᓗᖏᑦ: ᒪᔨ 5, 2018, ᐊᐃᕆᓕ 6, 2018ᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᒃᑐᐸ 15, 2018ᒥ.
 • ᕿᒥᕈᓚᐅᕐᑐᑦ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᐅᑉ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᑕ ᐸᕐᓇᒍᑎᖓᓂᒃ ᐱᒋᐊᕐᑎᑕᐅᓚᐅᑐᖅ ᖁᑎᖕᓂᕐᐹᖅ ᑲᑐᔨᖃᑎᒌᑦ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᐅᑉ ᐊᐅᓚᓯᔨᖏᑕ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᓄ 2018 ᐱᒋᐊᕐᓂᖓᓂ.
 • ᑲᑐᔨᖃᑎᒌᑦ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᐅᑉ ᐊᐅᓚᓯᔨᖏᑕ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᑦ ᕿᒥᕈᓚᐅᕐᑐᑦ ᐱᔪᓇᐅᑎᓄᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᖃᓚᐅᑐᑦ ᑭᒃᓕᓯᓂᐊᕈᑕᐅᔪᒪᔪᑦ ᐱᔪᑎᒋᓗᒋᑦ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᖕᒥ.
 • ᑲᑐᔨᖃᑎᒌᑦ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᐅᑉ ᐊᐅᓚᓯᔨᖏᑕ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᑦ ᐃᓪᓚᐅᓚᐅᕐᑐᑦ ᓄᑖᕐᒥᒃ ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᑎᑖᕋᓱᒃᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐊᕿᓱᕐᑕᐅᓗᑎᒃ ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᑎᒃᓴᕐᒥᒃ ᐊᐱᓱᑎᒃᓴᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑎᒪᔨ ᐱᕕᖃᕐᑎᑕᐅᑎᐊᓚᐅᕐᑐᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᑎᑕᕋᓱᒃᑐᑦ ᐊᐱᕐᓱᕐᑎᖏᓄᑦ ᐃᓪᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᓗᑎᒃ.
 • ᑲᑐᔨᖃᑎᒌᑦ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᐅᑉ ᐊᐅᓚᓯᔨᖏᑕ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᑦ ᑐᓴᐅᒪᑎᑕᐅᑎᐊᖏᓇᓚᐅᕐᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓪᓚᐅᓗᑎᒃ ᐊᐅᓚᓯᔩᑦ ᐅᖃᒪᔭᖃᑎᒌᒃᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐅᖃᐅᓯᐅᓗᐊᑕᓚᐅᕐᑐᑦ ᐃᓪᓚᖏᑦ ᐅᑯᓂᖓ ᐃᓗᓕᖃᓚᐅᒥᔪᖅ ᐸᕐᓇᐅᑏᑦ 2018ᒥ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᒃ ᒪᑐᐃᖔᓕᕐᐸᑦ, ᐱᔪᒥᓇᕐᓴᐅᑏᑦ ᐱᔭᒃᓴᐃᑦ, ᐊᐅᓚᓯᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒡᓗᓕᕆᓗᑎᒃ.
 • ᒪᕉᒃ ᑲᑐᔨᖃᑎᒌᑦ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᐅᑉ ᐊᐅᓚᓯᔨᖏᑕ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᓂᖔᕐᑑᒃ ᐱᔨᓯᓚᐅᕐᑐᑦ ᖁᑎᓂᕐᐹᖅᒥᒃ ᓄᓇᔪᐊᕐᒥ ᑭᖑᕚᕆᔭᐅᔪᓄᑦ ᑎᑎᕋᑕᐅᓯᒪᔪᓂ ᐃᓪᓚᐅᖃᑕᐅᖁᓗᒍ ᑲᑎᖓᑎᓪᓗᒋᑦ ᐋᑐᕚᒥ ᓄᕕᐱᕆ 2018ᒥ ᑐᑭᓯᖁᓗᒋᑦ ᖃᓄ ᑐᑭᖃᒪᖔᑦ ᓄᓇᔪᐊᕐᒥ ᑭᖑᕙᕆᔭᐅᔪᓄᑦ ᓄᓇᖁᑎᒋᔭᐅᔪᓂᒃ, ᑭᓇᐅᔭᖃᕐᑎᑕᐅᔪᓇᕐᓂᖅ ᐊᑐᐃᓇᐅᓕᑐᐃᓇᕆᐊᓕᒃ ᓄᓇᔪᐊᕐᒥ ᑭᖑᕚᕆᔭᐅᔪᓄᑦ ᓄᓇᖏᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄ ᐅᐸᓗᖓᐃᔭᕆᐊᒃᓴᖅ ᓄᓇᔪᐊᕐᒥ ᑭᖑᕚᕆᔭᐅᔪᓄᑦ ᓄᓇᖁᑎᒋᔭᐅᔪᓄᑦ ᓂᕈᐊᒐᓴᐅᔪᓇᕐᒪᖔᑕ ᐅᖃᐅᔨᔨᐅᑎᐊᕈᓇᖁᓗᒋᑦ ᑕᒪᓇ ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᓇᓱᒃᑐᖅ ᐱᓪᓗᒍ ᖁᑎᖕᓂᕐᐹᖅ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᖕᒧᑦ.

ᓯᕗᓕᕐᐸᐅᔭᐅᖁᔭᐅᔪᖅ 9: ᑐᕋᒐᕆᔭᕗᑦ ᐱᔨᓯᕐᓂᖏᑦ ᖁᑎᒃᑑᖁᓗᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᑐᑦ ᓄᓇᕗᕐᒥ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᓕᐊᖃᑕᕐᑐᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᑎᖏᓄᑦ ᒥᖑᐃᕐᓯᕐᕕᓕᕆᔨᑯᓂ 2020ᒥ.

ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓯᒪᓕᕐᒪᖔᑕ/ᐱᓪᓗᐊᑕᐃᑦ
 • ᖁᑎᖕᓂᕐᐹᖅ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᖕᒥ: ᒪᕉᒃ ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᑎᐅᔪᑦ ᐊᑕᖏᕐᓗᑎᒃ 7ᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓅᒃ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᔫᒃ ᓄᓇᕗᕐᒥ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᖓᓂᖔᕐᑑᒃ (ᐊᑕᐅᓯᖅ ᓄᖃᓚᐅᕐᑐᖅ ᒪᕉᖕᓂᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᑎᓂᑦ ᐅᕋᒍᓕᒫᖑᖏᑐᖅ ᐃᖃᓇᐃᔭᒐᖓᓂᑦ ᓄᖃᓚᐅᕐᑐᖅ ᐊᐅᔭᐅᑎᓪᓗᒍ ᐊᕋᒍᓕᒫᖅ ᐃᖃᓇᐃᔭᕈᓇᓯᖁᓗᒍ ᐊᓯᖔᖓᓂ ᒐᕙᒪᑯᓄᑦ ᐃᖃᓇᐃᔮᒐᕐᑖᕐᖢᓂ).
 • ᐊᑕᐅᓯᑐᐊᖅ 7ᖑᔪᓂᑦ ᖁᑎᓂᕐᐹᖅ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᐅᑉ ᑭᓱᓕᕆᔨᒪᕆᒃ ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᑎ ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᑎᖑᓚᐅᕐᑐᖅ ᐃᓱᓕᑕᕐᕕᖃᖏᑐᕐᒥ, ᐱᕕᖃᕈᓇᕐᓯᓪᓗᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕋᒍᓕᒫᖑᖏᑐᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ/ᐅᕙᓗᓃᑦ ᐃᓱᓕᑕᕐᕕᖃᖏᑐᓄᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᑎᖑᖁᓗᒋᑦ ᐊᒋᕐᑐᓂ ᒥᖑᐃᓯᕐᕖᑦ ᒪᑐᐃᖔᕐᓂᖏᓂ.
 • ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᓕᕆᔨᑯᑦ ᒪᓇᐅᑲᐃᓇᕐᑐᖅ ᐊᕕᒋᔭᖃᕐᓯᒪᔪᑦ ᐃᓄᖕᒥᒃ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᓯᒪᔪᕐᒥᒃ ᓄᓇᕗᕐᒥ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᖓᓂᖓᕐᑐᕐᒥᒃ ᐊᕋᒍᓕᒫᕐᒧᖓᖏᑐᕐᒥ ᐱᖁᑎᐅᔪᑦ ᐊᐅᓚᓯᔨᒪᕆᖓᓂᒃ ᑐᖓᓕᕐᒥᒃ (EG-02ᒧᑦ) ᐃᖃᓇᐃᔭᒐᕐᒧᑦ, ᒪᓕᒃᓗᒍ ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᑎ ᐱᔭᕇᕐᐸᑦ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᐅᓂᕐᒥᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᓯᓚᑐᓴᕐᕕᖓᓂᑦ.
 • ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᓇᓱᓕᕐᒥᔪᖅ ᐊᑐᓕᕐᑎᑕᐅᓇᓱᒃᖢᓂ ᐅᓪᓗᕐᒧᑐᐃᓇᐅᖏᑐᖅ ᐃᓕᓂᐊᕐᓂᒧᑦ ᑕᐃᑯᓄᖓ ᓄᓇᓕᖏᓄᑦ ᕋᓴᓗᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᔪᐃᑐᕐᒥ ᐅᐸᓗᖓᐃᔭᕐᑕᐅᖁᓗᒋᑦ ᓄᓇᓕᒥᐅᑦ ᓯᕗᓂᑎᓂ ᐊᑯᓂᐅᖏᑐᕐᒨᖓᔪᓄᑦ ᑳᑑᕌᓄᑦ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᓕᕆᔨᑯᓪᓗ. ᐊᐃᑖᖑᔪᒐᓗᐊᖅ ᑭᓇᐅᔭᕐᒥ ᑕᒪᑐᒧᖔᖓᔪᕐᒥᒃ ᓴᕿᑐᖃᑲᓂᓚᐅᖏᒪᑦ.

ᓯᕗᓕᕐᐸᐅᔭᐅᖁᔭᐅᔪᖅ 10: ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᒋᐊᕐᓗᓂ, ᐸᕿᔭᐅᓗᓂᓗ ᐸᕿᔭᐅᑎᐊᕐᓗᓂᓗ ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᔭᐅᓗᐊᑕᕐᑐᑦ ᑭᒃᓕᓯᓂᐊᕐᓂᒧᑦ, ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖁᑎᖏᑕ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖏᑦ, ᖃᖓᑕᔭᕋᕐᓃᑦ, ᐳᓚᕋᕐᑐᓕᕆᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔪᒥᓇᕐᓴᐅᑎᖏᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓪᓕᓂᐊᕐᓂᖅ.

ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓯᒪᓕᕐᒪᖔᑕ/ᐱᓪᓗᐊᑕᐃᑦ
 • ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᓕᕆᔨᑯᑦ ᐱᓇᓱᐊᖃᑎᖃᖃᑕᕐᑐᑦ ᑭᒃᓕᓯᓂᐊᕐᑐᓕᕆᔨᑯᓂᒃ ᐃᑲᔪᕐᑐᕐᑕᐅᖁᓗᒋᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓ ᖃᖓᑕᔭᕋᖃᑕᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔨᓯᕐᑕᐅᖁᓗᒋᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᑭᒃᓕᓯᓂᐊᕐᓂᖅ ᖁᑎᒃᑐᕐᒥ. ᐃᓕᓴᕆᐅᒪᔭᐅᓂᑯᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᖕᓂᒃ ᐊᕿᒃᓱᕐᑕᐅᕙᓕᐊᔪᖅ.
 • ᑕᕆᐅᖑᖏᑐᑦ ᐃᒻᒪᐃᑦ ᐊᕙᑎᖏᓂᒃ ᐅᐊᓯᓂᖅ ᑲᔪᓯᔪᖅ ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᔭᐅᓗᑎᒃ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᓪᓚᐅᑉ ᐊᓯᔨᕐᓂᓕᕆᔨᑯᑦ ᐊᕋᒍᑕᒫᑦ.
 • ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᓕᕆᔨᑯᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᑎᖏᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᑎᐊᕐᑐᑦ ᒪᕈᐃᓂᒃ ᑲᑐᔨᖃᑎᒋᖑᔪᓂᒃ ᑭᒃᓕᓯᓂᐊᕐᑎᓂᒃ ᖁᑎᓂᕐᐹᖅ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᖕᒥ ᓱᕋᒃᓯᒪᔪᓕᕆᔭᐅᓗᑎᒃ ᐃᒡᓗᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᔪᓯᑎᓯᓯᐊᕈᓇᖁᓗᒋᑦ ᓯᐊᒪᒃᑎᓐᓂᐊᕐᑕᖏᓂᒃ ᑭᒃᓕᓯᓂᐊᕐᑕᖏᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᐊᓯᔭᖏᑕ ᑭᖑᒪᔭᖏᓂᒃ.
 • ᒥᖑᐃᓯᕐᑯᓕᕆᔨᑯᑦ ᓱᓕ ᑲᔪᓯᔪᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕐᖢᑎᒃ ᐅᓇᑕᕐᑐᒃᓴᑯᓂᒃ ᐊᐅᓚᑕᐅᖁᓗᒍ ᓴᕿᔮᕐᑎᖃᑕᕐᑕᖏᑦ ᑕᐃᑯᕆ ᓯᒃᔭᕆᒃᑐᕐᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᓇᑕᕐᑐᒃᓴᑯᑦ ᑭᒃᓕᓯᓂᐊᕐᑎᖏᑕ ᑲᑎᒪᔨᖏᑕ ᓄᓇᖁᑎᖏᓂᒃ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᖕᒥ, ᐃᓪᓚᐅᓗᓂ ᐱᓕᕆᓂᐅᔪᖅ ᒥᑭᒃᓕᕚᓕᖁᓗᒍ ᑕᐃᑯᕆ ᓯᒃᔭᕆᒃᑐᕐᒥ ᑕᑯᔭᒐᖃᕐᕕᖕᒥ.
 • ᓄᑖᐅᓕᕐᑕᐅᓂᖓ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᖕᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᖓ ᕿᓂᕐᑕᖅ ᓱᓪᓗᑯᑦ ᐱᖏᕐᓇᖏᓗᑎᒃ ᐳᓛᕐᑏᑦ ᐊᑐᕐᐸᒃᑕᖏᑦ ᐊᕙᒋᖃᑕᕐᑕᖏᑦ.

ᓯᕗᓕᕐᐸᐅᔭᐅᖁᔭᐅᔪᖅ 11: ᐊᕿᒃᑕᐅᖁᓗᒋᑦ ᐊᔨᒋᖏᑐᑦ ᓇᓗᓇᐃᑯᑕᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᕋᒐᐃᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᖁᑎᓂᕐᐹᑉ.

ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓯᒪᓕᕐᒪᖔᑕ/ᐱᓪᓗᐊᑕᐃᑦ
 • ᐊᕙᑎᖓᑕ ᖃᓄᐃᖏᑎᐊᕐᓂᖓᑕ ᓇᓗᓇᐃᑯᑕᖏᑦ ᓄᓇᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒪᖓᓄᑦ ᑐᑭᓯᓇᓯᑎᑕᐅᓯᒪᔪᖅ, ᑐᖓᕕᖃᕐᖢᑎᒃ ᐱᒋᐊᕐᕈᑕᐅᓂᑯᓂᒃ ᒪᓇ ᐊᑐᕐᑕᐅᔪᓂᒃ.

ᓄᖃᕈᑎᒃ − ᑭᖑᓕᕐᒥ ᑐᑎᒋᐊᕐᓂᖅ

ᐊᒋᕐᑐᕐᓂ ᐊᕋᒍᓛᕐᑐᖅ, ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᓕᕆᔨᑯᑦ ᐅᑯᓂᖓ ᐃᔨᒋᓗᐊᑕᕐᑐᑦ.

 • ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕐᓂᖅ ᒐᕙᒪᑯᑦ ᓄᓇᕗᕐᒥ ᐱᕙᓕᐊᔪᓕᕆᔨᑯᖏᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖏᕋᔪᓕᕆᔨᑯᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᕼᐊᒪᓚᑯᑦ ᐱᕙᓕᐊᔪᓕᕆᔨᖏᑦ ᐃᑲᔪᕐᑐᐃᖁᓗᒋᑦ ᕋᓴᓗᐸᐃᒥᐅᓄᑦ ᐊᕿᒃᓱᕐᑕᐅᖁᓗᒋᑦ ᓄᓇᓕᖕᒥᐅᓂ ᐳᓚᕋᕐᑎᓄᑦ ᕿᒥᕈᑎᓯᔪᑕᐅᔪᓇᕐᑐᑦ.
 • ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᒪᒃᓴᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᕕᖃᕐᕕᐅᔪᓇᕐᑐᑦ.
 • ᐅᓄᕐᓯᕚᓕᕐᓗᑎᒃ ᐳᓚᕋᑎᓄᑦ ᐊᕙᖏᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᑎᓄᑦ.
 • ᐊᕿᒃᓱᕐᑕᐅᓗᑎᒃ ᐅᑭᐅᑯᑦ ᐊᓐᓇᐅᒪᓃᑦ ᐳᓛᕐᑎᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᓄᑦ ᐊᑐᕐᑎᓄᑦ.
 • ᐊᕿᒃᓱᕐᑕᐅᓗᓂ ᐅᐊᓯᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᔪᒃᓴᖅ ᐆᒧᖓ “ᐅᒥᖕᒪᐃᑦ ᐊᑭᓇᖓ” ᐃᑕᕐᓂᓴᖃᕐᑐᖅ ᐃᓚᐅᓕᕐᑎᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ ᐊᕋᒎᑉ ᓇᐸᖓᑕ ᐃᓗᐊᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖁᑎᕕᓂᖏᑦ ᐅᐊᓯᔭᐅᖁᓗᒋᑦ.
 • ᐱᔭᕇᕐᑕᐅᓗᓂ ᑎᓕᐅᕈᑦ ᑕᓯᖓᓂ ᐱᓱᒃᓗᓂ ᕿᒥᕈᓂᒧᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᑯᓗᖕᒥᒃ.
 • ᖃᐅᔨᓴᕐᓗᒋᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓕᒪᖔᑕ ᐃᒡᓗᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑭᓱᐃᑦ ᐊᒃᑐᐊᓂᓖᑦ ᐃᑕᕐᓂᓴᕐᓄᑦ ᐅᓇᑕᕐᑐᒃᓴᑯᑦ ᑭᒃᓕᓯᓂᐊᕐᑎᖏᑕ ᑲᑎᒪᔨᖏᓄᑦ ᐱᔭᒃᓴᐃᑦ ᑕᐃᑯᕆ ᓯᒃᔭᕆᒃᑐᕐᒥ, ᑕᓰᐊᓗᖕᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᒋᐊᕐᕕᖕᒥ ᓇᓗᓇᐃᕐᑕᐅᖁᓗᒋᑦ ᓇᓕᐊ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖁᑎᕕᓂᖏᓅᖓᔭᕆᐊᖃᒪᖔᑕ ᑕᐃᔭᐅᓂᖏᑦ ᐊᕿᒃᑕᐅᒃᐸᑕ ᑕᒪᓇ ᐊᑐᕐᓂᐊᕐᑐᖅ ᓯᕗᓂᑎᓂ ᐊᐅᓚᓯᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᕐᓄᑦ.
 • ᑲᔪᓯᓗᓂ ᐊᕙᑎᐅᑉ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖁᑎᕕᓂᖏᓂᒃ ᐅᐊᓯᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ.