ᐊᖅᑭᒃᓱᐃᓂᖅ ᑕᑯᔭᐅᓕᒪᖏᑦᑐᒥᒃ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᑦᑎᐊᒥᒃ ᖃᐅᔨᔭᐃᓯᒪᓂᖓᓂᒃ ᐃᓗᐊᓂ ᑖᑉᓱᒪ ᑯᐄᓐ ᐅᒥᐅᖁᑖ ᑎᐅᕐᕈᕐ, ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕖᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐃᒪᐅᑉ ᐃᓄᐊᓂ ᐃᓂᑐᖅᓕᑐᖃᓕᕆᔨᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎᒋᑉᓗᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᑖᖅᑕᖏ ᐅᖓᑖᓂ 350 ᐱᖁᑎᑐᖃᑦ ᑕᒡᕙᖓ ᑯᐄᓐ ᐅᒥᐅᖁᑖ ᐃᕆᐸᔅ, ᐃᓚᐅᑎᑦᓗᒋᑦ ᐊᑦᑕᑕᖏᑦ ᑕᑉᓱᒪᖓ ᓘᑎᓇᑦ ᐊᑕᓂᐅᖃᑕᐅᔪᑉ ᐊᓐᓄᕋᖏᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᓯᖁᒥᓚᑦ ᐊᓪᓕᕋᐅᔭᑦ. ᐊᑕᐅᓯᖅ ᑐᓴᕈᒥᓇᕐᑐᖅ ᐊᒃᓱᖅᔪᒥᑦᔪᑎᖓ ᑖᑉᓱᒪ ᐃᓂᑐᖅᓕᑐᖃᑦ ᐃᓚᐅᑉ ᐃᓗᐊᓄᐊᕐᓂᖅ ᐱᑖᒐᐅᓂᖏ ᖃᑉᓯᑦ ᐱᖁᑎᑦ ᐱᖁᑎᒋᔭᖏ ᐃᑦᒪᓐᑦ ᕼᐅᐊᕐ, ᑖᒻᓇ ᐅᒥᐊᓕᐅᑉ ᐃᑲᔪᖅᑎᖓ, ᐃᓚᐅᑎᑦᓗᒍ ᐃᒪᓚᐃᔭᐅᑦ ᓇᓄᒃᑎᕈᑦ ᐊᓪᒐᒃᒥᑦ ᐴᔾᔪᖓᓂᑦ ᑎᑎᖅᓯᒪᓕᒃ. ᑖᑉᑯᐊᑦ ᐃᓂᑐᖅᓕᑐᖃᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᑦ ᐱᑕᖅᑕᖏ ᓱᓇᑦ ᑕᒪᑯᐊᑐᑦ ᓄᔭᖅᓄᑦ ᐃᓚᐃᒍᑦ ᐱᖃᕐᑐᖅ ᕿᑉᓕᖅᓴᖅᓯᒪᔪᖅ ᕿᔪᒃᒥᒃ ᑎᒍᖅᐱᓕᒃ ᐊᒻᒪ ᐲᑭᐅᑉ ᐅᕙᓗᓃᑦ ᐳᐊᑭᐸᐃᓐ ᕿᕋᑕᔪᑦ ᒥᖁᖏᓂᒃ ᐃᓚᐃᒍᑎᑕᓕᒃ, ᑖᒻᓇᓗᑦᑕᐅᖅ ᕿᔪᒃᓄᑦ ᑎᑎᕋᐅᑎᑦ ᑎᑎᕋᐅᑎᖃᖅᕕᒃ ᐴᖑᔪᖅ.


Artifacts

ᐊᓐᓄᕌᖅ ᐱᔭᐅᔪᖅ ᐅᓇᑕᖅᑎ ᐊᓐᓄᕌᖓᑕ ᐃᓚᖓ
ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᖅ ᐃᐅᕋᐸᔅ ᓇᑎᖓᓂ ᐊᑦᑎᖕᓂᖅᓴᒥᑦ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᑉ
ᓯᑎᐱᕆ 2019
ᐊᕿᑦᑐᖅ ᓴᕕᕋᔭᐅᔭᖅ ᓂᐱᐅᑎ ᑎᑎᖃᒧᑦ
ᐱᔭᐅᔪᖅ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᖅ ᐃᐅᕋᐸᔅ ᓇᑎᖓᓂ ᐊᑦᑎᖕᓂᖅᓴᒥᑦ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᑉ
ᓯᑎᐱᕆ 2019
ᓂᐱᐅᑎ ᑎᑎᖃᒧᑦ
ᐱᔭᐅᔪᖅ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᖅ ᐃᐅᕋᐸᔅ ᓇᑎᖓᓂ ᐊᑦᑎᖕᓂᖅᓴᒥᑦ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᑉ
ᓯᑎᐱᕆ 2019
ᐊᓕᒍᖅ/ᖃᓘᑎ ᐅᐊᓇᖅᑐᓄᑦ ᐱᔭᐅᔪᖅ
ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᖅ ᐃᐅᕋᐸᔅ ᓇᑎᖓᓂ ᐊᑦᑎᖕᓂᖅᓴᒥᑦ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᑉ
ᐋᒍᓯ 2019
ᐃᓪᓚᐃᒍᑎ ᐱᔭᐅᔪᖅ
ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᖅ ᐃᐅᕋᐸᔅ ᓇᑎᖓᓂ ᐊᑦᑎᖕᓂᖅᓴᒥᑦ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᑉ
ᓯᑎᐱᕆ 2019
ᑎᑎᕋᐅᑎᖃᕐᕕᒃ
ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᖅ ᐃᐅᕋᐸᔅ ᓇᑎᖓᓂ ᐊᑦᑎᖕᓂᖅᓴᒥᑦ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᑉ
ᓯᑎᐱᕆ 2019