Upaktakhaungittuq inaa hulinitlu umiyautauhimayut tapkuat Quinguyup Umiaquta Erebus tamnalu Quinguyup Umiaquta Terror Nunaqyuaqmi Atuqtauvakhimayuq Inigiya Kanatami

Issued: December 13, 2018

Malikhugu Nakataani 12(1) tapkunani Nunaqyuaqmiuni Atuqpakhimayut Minguiqhiqvit Tamaitnut Maligauyut, tamna Ataniuyuq tapkununga Nunavut Maniqami Havaktit hatya taiyat itiqninut tamna titigaqhimayutlu huliniit talvani Umiyautauhimayut tapkuat QUINGUYUP UMIAQUTA Erebus tamnalu QUINGUYUP UMIAQUTA Terror Nunaqyuaqmi Atquhimayut Inigiya tikitaulaittut huliyauvit piyalgit titigaqhimayumik pilagutainik taphumanga Maniqami Havat Ataniuyumit.

Tahapkuat tikittailinit aktuangitai pilaguhit tikilaqni nunataqatauhimayut angunahuaqniqmun piqagutaini tapkunani Nunavutagutini Angigutit.

Tikittailiyauyuq Nuna
Kinaliqak inuk itilaita tapkuatUmiyautauyut tapkuat QUINGUYUP UMIAQUTA Erebus tamnalu QUINGUYUP UMIAQUTA Terror Nunaqyuaqmi Atquhimayut Inigiya Kanatami pihimaittumik titigaqhimayumik pilagutainik taphumanga Maniqami Havat Ataniuyumit, kihimik tapkuat inuk nunataqatauhimayuq angunahuaqniqmun tikittaqni tamna ina piqagutaini tapkunani Nunavutagutini Angigutit.

Pittailiyauyut Huliniit
Kinaliqak inuk pilaittuq tahapkuninga pittailiyauyut huliniit pihimaittumik titigaqhimayumik pilagutainik taphumanga Maniqami Havat Ataniuyumit:

1. atuqnit huliniit piplugit nalvaqhiuqni, naunaiyaqni titigaqniluniit inituqlituqat, atuqtauvakhimani ilitquhitluniit piqaqnit, ilautitlugitlu umiyaqhimayuq tamna piqutituqanut pinnagiyaunia;


2. atuqnit huliniit tapkuat takukhauninut ulapihalaqnit ahiguqtitniluniit inituqlituqat, atuqtauvakhimani ilitquhitluniit piqaqnit, ilautitlugitlu umiyaqhimayuq tamna piqutituqanut pinnagiyaunia;


3. ahivaqni inituqlituqat, atuqtauvakhimani ilitquhitluniit piqaqnit, ilautitlugitlu umiyaqhimayuq tamna piqutituqanut pinnagiyaunia;


4. kihaqtuq, kihimik havaktaukpat nunataqatauyumin atuqhugu tapkunani Nunavutagutini kihimik piplugu angunahuarniqmun; tamnalu


5. nalukniq, kihimik havaktaukpat nunataqatauyumin atuqhugu tapkunani Nunavutagutini kihimik piplugu piiplugu angunahuarniqmun.

Pityuta
Tamna pityuta uuma Piyaqaqtitniq nunguttailiyanga tamna piqutituqaq pinnagiyaunia angipyaktumik inituqlituqat, atuqtauvakhimani ilitquhitluniit piqaqnitlu inigiya talvani Umiyagutauyut tapkuat QUINGUYUP UMIAQUTA Erebus tamnalu QUINGUYUP UMIAQUTA Terror Nunaqyuaqmi Atquhimayut Inigiya Kanatami.

Akiliqtakhaq
Ihuinaqnia malikhugit tapkuat Kanata National Parks Acunaqyuaqmi Minguiqhiqvit Piquyat inungmit akiliqtitaulaq akiligutmik tikitlugu $100,000. Ihuinarniq taphumanga kuapurisanmin akiliqtitaulaq akiligutmik tikitlugu $500,000.

Tuhaqpalligumakpat, hivayaqlugit tapkuat Minnguiqhiqviit Kanatami aapisia talvani 867-975-4673.