Common menu bar links

Sirmilik National Park

ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᓕᕆᔩᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᖁᕕᐊᓱᕝᕕᒻᒥ ᐱᖕᒍᐊᓂᐅᓛᖅᑐᑦ

ᖃᐃᓛᖁᑎᑦ ᖁᕕᐊᓱᖃᑕᐅᔭᖅᑐᓪᓗᑎᑦ ᓄᖅᑲᖕᒐᓐᓇᐅᓂᐊᖅᑐᒥ!

Ice in Sirmilik National Park ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᓕᕆᔩᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᖁᕕᐊᓱᕝᕕᒻᒥ ᐱᖕᒍᐊᓂᐅᓛᖅᑐᑦ
© ᒥᕐᖑᐃᓯᕕᒃ ᑲᓇᑕᒥ / Christain Kimber

ᓯᕐᒥᓕᒃ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᒃ ᑲᓇᑕᒥ ᐱᖕᒍᐊᑎᑦᑎᓛᖕᒐᑕ ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒃ ᐱᖕᒍᐊᕕᖕᒐᓂ ᑎᓯᕕᕆ 21ᒥ, ᐱᒋᐊᕕᖃᓪᓗᑎᒃ 7ᕙᒥ ᐅᓐᓄᒃᑯᑦ 12ᒧᓴᓂᖕᒐᓂᒃ. ᐱᖕᒍᐊᕋᕐᓴᑕᖃᓛᖅᑐᖅ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᖕᓄᑦ ᑕᒪᕐᒥ ᐱᕝᕕᖃᑦᑎᑕᐃᓐᓇᐅᓗᑎᒃ ᖁᕕᐊᓱᖁᓪᓗᒋᑦ. ᐱᔾᔪᓯᐊᓴᖃᓛᑐᑦ ᓴᓚᒃᓴᒃᑐᓄᑦ, ᐱᔾᔪᓯᐊᓴᑦ ᓇᓴᕐᐃᑦ, ᖁᖕᒐᓯᕈᑦ ᐊᒻᒪ ᑕᕆᔮᒃᓴᑦ ᕿᓪᓕᑐᑦ ᑕᐃᒎᓯᓕᒃ ᐅᑭᐅᑕᖅᑐᒧᑦ.

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᑎᐊᑦ ᑐᖕᒐᓱᒃᑎᑕᐅᔪᑦ!

ᐅᓪᓗᖕᒐ: ᑎᓯᐱᕆ 21, 2013
ᓯᕿᖕᒍᔭᖅ: 7ᕙᒥᒃ – 12ᒧᑦ ᐅᓐᓄᐊᑯᑦ
ᓇᔪᖅᓂᐊᑕᖕᒐ:ᒥᑦᑎᒪᑕᒃᓕᐅᑉ ᐱᖕᒍᐊᕕᖕᒐ
ᑐᑭᓯᒋᐊᑲᓐᓂᕈᒪᓐᓂᕈᕕᑦ, ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:
ᔨᐊᓇ ᒥᕐᑯᓴᖅ ᓯᕐᒥᓕᒃ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᓕᕆᔩᑦ ᑲᓇᑕᒥ.
867- 899-8092 sirmilik.info@pc.gc.ca