Common menu bar links

Mga Uri ng Campsite (Types of Camping)

Tala : Pakitandaan na bagaman ang ilang impormasyon ay naisalin sa karagdagang mga wika para sa inyong kaginhawaan, ang mga natitira sa website ng Park Canada at serbisyo sa customer ay nasa dalawang opisyal na wika ng Canada : Pranses at Ingles.

This page is also available in English

Frontcountry Camping
© Parks Canada

Ang front country campgrounds ng Parks Canada ay kumpleto sa kagamitan para maging komportable hangga't maaari ang inyong camping. Pinahihintulutan nila ang pagdala ng inyong sasakyan mismo sa inyong campsite. Kadalasang mas maraming tao ang ganitong mga campground kaysa iba dahil nag-aalok ang mga ito ng pinakahigit na mga pasilidad at serbisyo, kabilang ang mga paliguan, palikuran, sinehan, palaruan, meryendahan, programang nagbibigay kahulugan (interpretive programming), mga golf course at marami pang iba. Dalawa sa aming mga campgrounds ay may mga palanguyan pa nga!

  • Mga Sineserbisyuhang Campsite Ang mga sineserbisyuhang campsite ay nag-aalok ng iba't ibang kumbinasyon ng mga koneksyon sa kuryente, alkantarilya at mga pangkabit sa tubig para sa mga sasakyang panlibang (mga RV), mga trailer, tent trailer, atbp. Ang mga kumbinasyon ng ganitong mga serbisyo ay nakukuha sa ibat-ibang presyo. Kadalasan, ang campsite na nag-aalok ng mas maraming serbisyo ay nagpapataw nang mas mataas bawa't gabi kumpara sa campsite na mas kaunti ang serbisyo. Dahil madalas na ginagamit ang mga campsite na ito ng mga RV, maaaring hindi maiinam na lugar para sa mga tent ang mga ito. Magsiyasat sa parke bago magpareserba kung nagbabalak kayong magtayo ng tent.
  • Mga Hindi Sineserbisyuhang Campsites Ang mga hindi sineserbisyuhang campsite ay mainam para sa tent camping dahil marami sa mga ito ang nag-aalok ng mga tentpads at malalapit na mga pasilidad, gaya ng mga palikuran, paliguan at naiinom na tubig. Karaniwang bukas ang mga ito sa mga RV at mga tent trailer na hindi nangangailangan ng mga koneksyon sa kadahilanang ang mga campsite na "hindi sineserbisyuhan" ay hindi nag-aalok ng koneksyon sa kuryente, alkantarilya at koneksyon sa tubig direkta sa kinalalagyan.
  • Mga Pull-Through na Campsite Ang mga pull-through na campsite na kilala rin bilang mga drive-through na mga campsite, ay idinisenyo para sa mga bisitang may hinihilang mas malalaking trailer o mga RV. May pasukan at labasan ang mga ito na nagpapahintulot ng pagtawid sa lugar sa halip na umikot pabalik upang lumabas.
  • Mga Walk-in na Campsite Ang mga walk-in na mga campsite ay mararating sa pamamagitan ng paglalakad at hindi maaaring dalhin ang inyong sasakyan nang direkta sa lugar. Karaniwang may malapit na paradahan kung saan maaari kayong maglabas ng mga gamit at iwanan ang inyong sasakyan sa kahabaan ng inyong pananatili. Ang mga lugar na ito ay bahagyang simple na may mas kaunting pasilidad.
  • Mga Pang-grupong Campsite Idinisenyo ang mga pang-grupong campsite upang mapagkasya ang malalaking pangkat at karaniwang nakareserba para sa mga organisadong grupo na sama-samang nagbibisita sa parke. Para sa higit pang impormasyon tungkol sa mga pang-grupong campground, mangyaring makipag-ugnayan nang direkta sa parke.
Backcountry Camping
© Parks Canada

Pagka-camping sa Kaparangan (Backcountry Camping) Isinasagawa ang backcountry camping sa kaparangan malayo sa mga pasilidad at serbsiyo. Kadalasan, kakailanganing maglakad nang malayo, mag-ski, magsuot ng sapatos para sa i-snow (snowshoes), sumakay sa canoe o kayak upang marating ang backcountry o mga primitibong lugar. Karaniwang napakakaunti ng pasilidad sa mga lugar na ito, nguni't madalas na mas maunti ang mga tao rito at talagang naipadadarama sa inyo na inyong natakasan ang lahat.