ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ (penjabi)

  1. ਕੈਂਪਸਾਇਟ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾ (Types d’emplacement de camping)
  2. ਚੈੱਕ-ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ (Liste de vérification)
  3. ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਪਿੱਚ ਨੂੰ ਕਿਸ (Comment monter une tente)
  4. ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਾ (Veiller à sa sécurité)
  5. ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ (Le programme de camping propre)
  6. ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਛੱਡੋ (Les principes Sans trace MD)