Common menu bar links

Quttinirpaaq National Park

ᐊᑐᖅᑕᐅᒐᔪᙱᑐᑦ ᓇᓪᓕᐅᓂᖅᓯᐅᓐᓃᑦ

ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᖅ ᓄᓇᕐᔪᐊᑉ ᖃᖕᒐ!

ᖁᑦᑎᓂᕐᐹᖅ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᒃ ᑲᓇᑕᒥ

ᓂᐅᕕᕐᓗᑎᑦ ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᖅᒥᒃ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᓵᑐᓯᒪᔭᖕᒐᒍᑦ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᒧᑦ.

ᑎᑭᓪᓗᑎᒃ ᔪᓚᐃ 1ᒥ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓚᖅᓗᑎᒃ ᔪᓚᐃ 15, 2014.

ᐊᑭᖓ $7,000.00 ᐃᓄᒃ ᐊᑕᐅᓯᐅᑉ.

  • ᐱᓱᒃᓗᓂ ᐅᑎᔾᔭᕆᐊᕐᓇᒃᑐᖅ ᐊᒻᒪ ᓯᓂᒃᑕᕆᐊᓯᒪᒍᓐᓇᑐᑦ ᐅᓪᓗᐃᑦ 9ᑦ ᑎᑭᓪᓗᒋ
  • ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᒻᒪᑦ ᐊᑐᕐᕆᐊᕈᒃ ᐅᓂᒃᑳᕕᐅᖃᑦᑕᕈᓐᓇᕐᓂᖅ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᐅᑉ ᒥᔅᓵᓄᑦ
  • ᑕᑯᓗᑎᑦ ᐅᒥᖕᒪᒃᓂᒃ, ᐊᒪᕈᖅᓂᒃ, ᐊᒻᒪ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑑᑉ ᐅᑲᓕᖕᒋᓐᓂᒃ
  • ᐱᓱᕝᕕᐅᓚᐅᑦᓯᒪᔪᑦ ᐱᓱᕝᕕᒋᓗᒍ ᐃᓄᖕᓄᑦ 4500 ᐊᕐᕌᒍᑦ ᓈᓕᑦᑎᓪᒋᑦ
  • ᐊᑭᑭᓪᓕᒋᐊᖅᓯᒪᒍᓐᓇᖅᑐᑦ ᖃᖕᒐᑕᐅᑏᑦ ᐳᔅ ᐃᐅᑯᑦ (First Air) ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᒧᑦ

1-888-773-8888
nunavut.info@pc.gc.ca


ᐊᑐᕇᕐᓯᒪᔪᑦ ᓇᓪᓕᐅᓂᖅᓯᐅᓐᓃᑦ

ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᕐᓂᒃ ᐊᕿᒋᐊᕐᓯᓂᕐᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓐᓂᖅ

ᐃᓕᓐᓂᕋᔭᕐᑐᑎᑦ ᖃᓄᖅ ᓴᓇᕐᕈᑎᓕᐅᓐᓂᕐᒥᒃ ᑕᐃᒃᑯᑎᑐᓇᖅ ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᐃᑦ ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᖃᕕᒥ ᓇᓂᔭᐅᖃᑦᑕᓂᑯᐃᑦ ᑕᑉᐹᓂ ᖁᑦᑎᓂᕐᐹᖅ ᒥᕐᖑᐃᓯᕕᒃ ᑲᓇᑕᒥ.

artifact ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᕐᓂᒃ ᐊᕿᒋᐊᕐᓯᓂᕐᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓐᓂᖅ
© ᒥᕐᖑᐃᓯᕕᒃ ᑲᓇᑕᒥ

ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᖅ

ᓇᒡᒐᔾᔭᐅᒥᒃ-ᑕᓪᓕᒥᒻᒧᑦ, ᓄᕕᕝᕙ 11–15, 2013
ᓴᐅᑦ ᑳᒻᑉ ᑐᔪᕐᒥᕕᒃ
ᐅᖃᕕᒋᓗᒍ, ᐃᓕᓴᐃᔨᓄᑦ ᐊᖕᒋᔪᖅᑲᖅ, ᖃᕐᒪᕐᑕᓕᒃ
ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒃ
867-252-3888

ᐊᐅᓱᐃᑦᑐᖅ

ᓇᒡᒐᔾᔭᐅᒥᒃ-ᑕᓪᓕᕐᒦᒧᑦ, ᓄᕕᕝᕙ 18–22, 2013
ᐅᒥᒻᒪᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒃ
ᐅᖃᕕᒋᓗᒍ, ᐃᓕᓴᐃᔨᓄᑦ ᐊᖕᒋᔪᖅᑲᖅ, ᐅᒥᒻᒪᒃ
ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒃ
867-980-9921

ᐅᓪᓗᓂᒃ ᑕᓪᓕᒪᓐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᖅᑕᖃᕋᔭᖅᑐᖅ

ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑐᑦ ᖁᓕᑦ ᐊᒥᓱᓂᖏᑦ ᐅᖓᑖᓄᕈᓐᓇᖏᑦᑐᑦ
ᓄᓇᓕᓐᓂ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ
ᐱᖃᑕᐅᒍᒪᓐᓂᕈᕕᑦ ᖃᐅᔨᑎᑎᒍᓐᓇᕐᑐᑎᑦ
ᐅᖃᓚᐅᑎᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗᕙ ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ:

ᐸᑐᕆᒃ ᑲᕐᕋᓪ
ᑲᓇᑕᒥ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᓕᕆᔩᑦ, ᐃᖃᓗᐃᑦ

867-975-4796
patrick.carroll@pc.gc.ca

artifact workshop ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓖᑦ ᒍᓕ 7 ᐊᒻᒪ 8ᓂᒃ ᓱᕈᓰᑦ/ᓄᑕᖅᑲᑦ ᖃᕐᒪᕐᑕᓕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᒻᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᑦᑐᑦ ᐅᔭᕋᓐᓂᒃ ᓴᓇᕐᕈᑎᓕᐅᓐᓂᒻᒥᒃ
© ᒥᕐᖑᐃᓯᕕᒃ ᑲᓇᑕᒥ
artifact workshop ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓖᑦ ᒍᓕ 10ᓂᒃ ᓱᕈᓰᑦ/ᓄᑕᖅᑲᑦ ᖃᕐᒪᕐᑕᓕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᒻᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᑦᑐᑦ ᐅᔭᕋᓐᓂᒃ ᓴᓇᕐᕈᑎᓕᐅᓐᓂᒻᒥᒃ
© ᒥᕐᖑᐃᓯᕕᒃ ᑲᓇᑕᒥ
artifact workshop ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᓕᓵᖅᑐᑦ ᓱᕈᓰᑦ/ᓄᑕᖅᑲᑦ ᖃᒪᕐᑕᓕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒻᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᑦᑐᑦ ᐅᔭᕋᓐᓂᒃ ᓴᓇᕐᕈᑎᓕᐅᓐᓂᒻᒥᒃ
© ᒥᕐᖑᐃᓯᕕᒃ ᑲᓇᑕᒥ

artifact workshop ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓖᑦ ᒍᓕ 3 ᐊᒻᒪ 4ᓂᒃ ᓱᕈᓰᑦ/ᓄᑕᖅᑲᑦ ᖃᕐᒪᕐᑕᓕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᒻᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᑦᑐᑦ ᐅᔭᕋᓐᓂᒃ ᓴᓇᕐᕈᑎᓕᐅᓐᓂᒻᒥᒃ
© ᒥᕐᖑᐃᓯᕕᒃ ᑲᓇᑕᒥ