Common menu bar links

Ang “Bare Campsite Program” (The "Bare" Campsite Program)

Tala : Pakitandaan na bagaman ang ilang impormasyon ay naisalin sa karagdagang mga wika para sa inyong kaginhawaan, ang mga natitira sa website ng Park Canada at serbisyo sa customer ay nasa dalawang opisyal na wika ng Canada : Pranses at Ingles.

This page is also available in English

Sa inyong pagkakamping dito, kayo ay nakikihati ng lugar sa mga hayop na unaasa rito para sa kaligtasan ng kanilang buhay. Ito ay napapabilangan ng mga oso, tigre, lobo, koyote at iba pa.

Paanong panatilihing "malinis" ang lugar ng kampingan.

Ang “Bare Campsite Program” (isang programa sa pagpapanatili ng kalinisan sa lugar na pagkakampingan) ay nabuo para sa inyong kaligtasan, at upang tulungan ang ating mga hayop na nasa ating mga Pambansang Liwasan na manatiling buhay at ligaw.ay nabuo para sa inyong kaligtasan, at para tulungan ang ating mga hayop na nasa ating mga "National Parks" (Pambansang Liwasan) na manatiling buhay at mailap.

A campsite with no food items left unattended Pakiusap lang po, panatilihing MALINIS ang lugar ng kampingan
© Parks Canada

Tiyakin na walang nang-aakit ng mga hayop ang kailanman ay pinababayaan lamang. Panatilihing ligtas at tulungan ang mga hayop sa ating mga pambansang liwasan na manatiling buhay at mailap.

Pakiusap lang po, panatilihing MALINIS ang lugar ng kampingan.

Kung kayo ay magkakamping dito, kayo ay sumang-ayon na:

Itambak amg LAHAT NG PAGKAIN at MGA BAGAY NA MAY KAUGNAYAN SA PAGKAIN sa isang matibay na sasakyan o sa pinagkakaloob na mga imbakan ng pagkain kapag hindi ito ginagamit.

Nalalapat ang patakarang ito sa tuwing ang mga bagay na ito ay hindi ginagamit, sa gabi kung kayo ay natutulog, o kung ang inyong lugar ay walang tao sa anumang oras.

Anumang bagay na may amoy o tinutuing na pagkain ay maaaring umakit ng mga hayop sa inyong lugar. Huwag iiwan ang ALINMAN ng mga bagay na ito sa inyong lugar na kinakampingan:

  • Palamigan - puno/walang laman
  • Pagkain - bukas /sarado
  • Basura /Mga Pambalot
  • Pinggan /Kaldero
  • Pagkain ng alagang hayop/mangkok
  • Mga bote/Lata

Lahat ng bagay na may pampabango - tulad ng siyampu, tutpeyst, kandila, citronella at sabong panghugas.

Tiyakin na walang nang-aakit ng mga hayop ang kailanman ay pinababayaan lamang
© Parks Canada

Ang treyler na tolda ay HINDI ligtas sa oso.

Kung ang inyong lugar na kinakampingan ay hindi "malinis"...

Kung ang mga tao ay hinahayaang nasa labas ang pagkain, ang mga oso at ibang mga hayop ay mawawalan ng takot sa tao. Kapag masanay ang isang hayop sa pagkain ng tao, ito ay magiging mapanganib sa kaligtasan ng publiko at ito ay maaaring wasakin. Sa pamamagitan ng "malinis" na lugar na kampingan, kayo ay gumaganap ng mahalagang parte na pigilan ang paglikha at pagsira ng "problemang" mga hayop.

Ang mga tauhan sa lugar na kinakampingan ay nagpapatrolya para matiyak na ang mga nagkakamping ay hindi nag-iwan ng kahit ano sa labas na maaring umakit ng mga hayop. Kung kayo ay bumalik sa inyong lugar at nakitang may mga bagay na nawawala, tingnan ang mga instruksiyon na iniwan ng mga tauhan.

Ang mga nagkakamping na mabibigong sumunod sa “Bare Campsite Program” ay maaaring kanselahin ang kanilang permiso sa pagkakamping, na walang ibabalik ng perang ibinayad at maaaring idemanda sa ilalim ng Batas at mga Tuntunin ng Liwasang Pampubliko ng Canada

Ang pagbabahagi ng ekosistema - Kayo ay nagkakamping sa loob ng tirahan ng mga hayop

Maging mapagmasid sa inyong kapaligiran, lalo na sa dapit-hapon at madaling araw o sa mga lugar na siksikan ang mga tanim na tumutubo. Ang nagugulat na hayop na abala sa pagpapakain ay maaaring maging napakamapanganib! Ang mga hayop ay umaasa sa bawat bahagi ng ekosistemang ito para sa ikakaligtas ng kanilang buhay. Kailangan nilang humanap ng natural na pagkain na hindi natitigatig upang makakakuha ng sapat na taba upang makayanan ang taglamig. Sa pagitan ng pananatiling "malinis" sa lugar ng kamping at hindi pagpapakain ng mga hayop kayo ay nakakatulong sa pagligtas ng kanilang buhay sa mapaghamong tanawin na ito.

Inyong bigyang pansin, mga nag-aalaga ng hayop!

Mangyaring panatilihin na nakatali ang mga alagang hayop sa lahat ng oras. Huwag iwan ang mga alagang hayop na walang nag-aalaga lalo na sa gabi. Maaring silang makaakit ng karniboro at maaaring sugurin.

Panonood ng mga hayop - Paalala para sa Kaligtasan!

Oso
© Parks Canada

Maaari kayong makasasalubong ng mga hayop sa anumang oras. Maging handa, at huwag iwan ang mga pagkain na madaling malapitan ng mga hayop.

Kung manonood ng mga hayop, laging tandaan:

  • Lahat na mga hayop ay potensyal na mapanganib. Kahit ang maamong tingnan na usa ay maaaring seryosong makapanakit ng tao.
  • Huwag lapitan o pakainin ang mga hayop, kahit anong uri o kahit anong laki.
  • Panatilihin na ang panonood ng mga hayop ay mula sa isang ligtas na distansya sa lahat ng oras. (30 hanggang 100 metro).

Pakiulat lang po ninyo kaagad ang lahat na namamataang karniboro (oso, lobo, atbp.) sa mga tauhan ng parke.

Salamat po! Ang inyong pagsisikap na panatilihing 'MALINIS ang lugar ng pagkakampingan' ay pinapahalagahan!